Back

Իրավագիտություն - միջազգային հարաբերությունների ինստիտուտ

Ինստիտուտում մասնագիտական կրթությունն իրականացվում է կրեդիտների կուտակման և
փոխանցման եվրոպական համակարգին /ECTS/, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության պետական
կրթական չափորոշիչներին և ինստիտուտի գիտական խորհրդի կողմից հաստատած ՄԿԾ-ին
համապատասխան՝ պրոֆեսորադասախոսական որակյալ կազմի կողմից, օժտված տեսական  և պրակտիկ
գիտելիքներով։
Իրավագիտության ֆակուլտետը ստեղծվել է 1991 թվականին, իսկ  2014թ. վերանվանվել է
իրավագիտության և միջազգային հարաբերությունների:
Ինստիտուտում ձևավորված ուսանողամետ քաղաքականության արդյունքում շեշտադրում է
կատարվում դասավանդման և ուսումնառության մեթոդաբանությանը, կրթական վերջնարդյունքների
ձևավորմանը, անհրաժեշտ գիտելիքներով, հմտություններով և կարողություններով մասնագետներ
պատրաստելուն՝ ազգային և միջազգային աշխատաշուկայի պահանջները բավարարելու համար։
Ինստիտուտում գործում է ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրի կողմից հիմնադրած իրավաբանական
կլինիկան, որտեղ ուսանողները ստանում են հիմնարար գիտելիքներ, ձեռք բերում գործնական
հմտություններ, իրավական գիտելիքները կիրառելու կարողություններ` աշխատաշուկայի պահանջներին
համապատասխան:
Ինստիտուտը համագործակցում է ՀՀ ԳԱԱ ինստիտուտների,  ՀՀ իրավապահ մարմինների,
Ամերիկյան իրավաբանների ընկերակցության, ՀՀ Փաստաբանների պալատի, մասնավոր փաստաբանական
գրասենյակների, Իրանի Իսլամական հանրապետության դեսպանատան և մշակույթի կենտրոնի, ՀԿ սեկտորի
և այլ մասնագիտացված կառույցների հետ: Ուսանողների գործնական պարապմունքները իրականացվում են
պետական մարմիններում։
Ինստիտուտի շրջանավարտները հաջողությամբ աշխատում են Հայաստանում, Եվրոպայում և ԱՄՆ-
ում։

ԻՆՍՏԻՏՈՒՏՈՒՄ ԱՌԿԱ ԵՆ ՀԵՏԵւՅԱԼ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

  • Բակալավրիատ "Իրավագիտություն" մասնագիտության բակալավրիատի առկա ուսուցման տևողությունը՝ 4 տարի
  • Բակալավրիատ "Իրավագիտություն" մասնագիտության բակալավրիատի հեռակա ուսուցման տևողությունը՝ 5 տարի
  • Մագիստրատուրա "Իրավագիտություն"մասնագիտության մագիստրատուրայի առկա ուսուցման տևողությունը՝ 2 տարի
  • Բակալավրիատ "Միջազգային հարաբերություններ"մասնագիտության բակալավրիատի առկա ուսուցման տևողությունը՝ 4 տարի
  • Մագիստրատուրա "Միջազգային հարաբերություններ" մասնագիտության մագիստրատուրայի առկա ուսուցման տևողությունը՝ 2 տարի

Աշխատանքային ժամ

Երկուշաբթի - ուրբաթ: 09:00 - 17:00

Հասցե

Հայաստան, Երևան, 0038, Աբելյան 6
301 սենյակ

Կոնտակտային տվյալները

Հեռ․ +374 33025504
Mail: lawdeanoffice@gmail.com

Անձնակազմ

Լիանա Մալխասյան
Ինստիտուտի Տնօրեն
Տերոյան Սաթենիկ
Ինստիտուտի տնօրենի օգնական
Պիպոյան Սյուզաննա
Իրավաբանական կլինիկայի համակարգող

Հաճախ տրվող հարցեր

<<Իրավագիտություն և միջազգային հարաբերություններ>> ինստիտուտում կրթությունը
կազմակերպվում է <<Իրավագիտություն>> և <<Միջազգային հարաբերություններ>> կրթական
ծրագրերով՝ բակալավրիատում և մագիստրատուրայում:

Բակալավրիատում կրթության տևողությունը 4 տարի է՝ առկա ուսուցման դեպքում, 5 տարի՝
հեռակա ուսուցման դեպքում:
Մագիստրատուրայում կրթության տևողություն 2 տարի է:

Մագիստրատուրայում կրթությունը իրականացվում է միայն առկա ուսուցման ձևով: