Back

ԵՐԵՎԱՆԻ ՀԱՅԲՈՒՍԱԿ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԳՐԱԴԱՐԱՆԸմեկնարկել է իր գործունեությունը 1991 թվականից ի վեր ունենալով ընդամենը հարյուր միավոր գիրք։  Պարբերաբար հարստանալով դասագրքերով, ուսումնամեթոդական, ուսումնական օժանդակ նյութերով, գիտահանրամատչելի գրականությամբ, ամսագրերով և գեղարվեստական ​​գրականությամբ՝ գրադարանը դարձել է ուսանողների և ուսուցիչների սիրելի վայրերից մեկը։  Գրադարանին կից գործում է ընդարձակ ընթերցասրահ, որն ապահովում է WiFi ինտերնետի առկայությունը։  Գրքերի ընդհանուր թիվը ներկայումս կազմում է 35340, որից 15080-ը՝ դասագրքեր, 4200-ը՝ նախագծային գեղարվեստական, 1400-ը՝ ուսումնամեթոդական, 14600-ը՝ ուսումնական օժանդակ նյութեր, 60 քարտեզ, 19 էլեկտրոնային տեղեկատվական սկավառակներ, որոնք պարունակում են 25000 միավոր գիրք։  Գործում է նաև տեղեկատվական տպարան։  Գրադարանը համագործակցում է Հայաստանի ազգային գրադարանի, Ավ.  Իսահակյանի և Հայաստանի գիտաբժշկական գրադարանի հետ՝ վերջիններիս հետ կնքված պայմանագրերի հիման վրա, որոնց շնորհիվ Երևանի “Հայբուսակ” համալսարանի ուսանողները կարող են ազատորեն օգտվել գրականության ֆոնդից։

Հարգելի ուսանողնե՛ր և դասախոսներ,

Տեղեկացնում ենք, որ «Հայբուսակ» համալսարանը միացել է JSTOR թվային գրադարանի հավաքածուներին։ Կարող եք օգտվել մեր գրադարանի համակարգիչներով կամ wifi “haybusak”-ի միջոցով։
ԵՀՀ-ն մուտք է ապահովել JSTOR (jstor.org) և Cambridge University
(cambridge.org/core) թվային գրադարանների հավաքածուներին, որոնք
հնարավորություն են տալիս օգտվել  օտարալեզու և բազմաբովանդակ գրքերից և
հանդեսներից մեր գրադարանի համակարգիչների կամ wifi “haybusak guest”-ի
միջոցով։

ԵՀՀ-ի նոր Էլ․Գրադարան

ԵՀՀ-ի հին Էլ․Գրադարան

BOOKS OF OUR FOUNDER L. V. HARUTYUNYAN

The book, which consists of 6 volumes, contains detailed information about more than 2800 herbs which are popular worldwide. The current volume contains 164 types of herbs the majority of which are plants which grow in Armenia and which are used in traditional medicine since ancient times. The herbs specified in the book are presented according to the nature of diseases. The diseases belonging to specific groups are briefly described. The peculiarities of phytotherapy of each disease are mentioned in details in respective chapters. The names of each herb are provided in Armenian, Latin and Russian, as well as their families, external features, prevalence (in case of Armenia more details are provided), conservation status, nature of raw materials and their main extracts, chemical composition, main therapeutic significance, information about the pharmacological influence and medical use are mentioned. There are colorful pictures of most important 111 herbs in the book. The book is for physicians, biologists, students of respective educational institutions and a wide range of readers.

The book, which consists of 6 volumes, contains The book comprises rich and brief information about the nature of Armenia. In particular, the land, fauna and flora, water, mineral and recreation resources, their current state, problems of their conservation, enrichment and reproduction as well as future actions are described. The current state of forests, their losses and improvement activities are specifically mentioned. A big section is provided for problems relating to artificial afforestation and landscape gardening. The book is meant not only for the specialists of nature protection but also for a wide range of readers, including school pupils, students, pedagogues, literally – for all.

The current volume involves 518 types of plants the majority of which have Armenian origin and they are even endemics. It comprises rich and brief information about herbs starting from the Latin alphabet letter N to R (N-R). The names of herbs are provided in Latin, Armenian and Russian, as well as their external features, prevalence, chemical composition and medical significance are mentioned. The book is for physicians, biologists, students and a wide range of readers.

The current volume involves 507 types of plants the majority of which have Armenian origin and they are even endemics. It comprises rich and brief information about herbs starting from the Latin alphabet letter S to Z (S-Z). The names of herbs are provided in Latin, Armenian and Russian, as well as their external features, prevalence, chemical composition and medical significance are mentioned. The book is for physicians, biologists, students and a wide range of readers.

The series of two volumes is written in memory of those students of Artsakh and Armenia who were obliged to leave their education in heavy and fatal for Artsakh days, who took up arms and joint the saint fight to struggle for liberation, freedom, honor and dignity of Artsakh and died a hero’s death…
The current work comprises information not only about the wild plants which grow in the territory of the Artsakh Republic but also about the flora of historical province of Artsakh – more than 2200 types of plants. The book is narrated according to the phylogenetic classification given by world-known botanist Armen Takhtajyan. The 2 volumes involve more than 600 colorful pictures of plants which will be helpful in specifying their type. The series is fir educational and scientific institutions, naturalists, forestry specialists, herbalists, literally – for all.

The book is written in memory of prominent scientist, biologist and pedagogue Levon Harutyunyan. The book draws readers’ attention to the memories of L. Harutyunyan’s friends, colleagues and family members about him, as well as some episodes and remarkable stories from the life of the great scientist. The book also involves a number of articles published in the republican press in different years. The summary of the book comprises articles from Levon Harutyunyan’s rich scientific popular heritage. The book is for the wide range of readers.
The editor of the book is his granddaughter Diana Balasanyan.