Back

ԵՀՀ Գիտական հանդես, հատոր 9, էջ 55-64, 2023

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՏԱՐԲԵՐ ՇՐՋԱՆՆԵՐՈՒՄ ՕԴԻ ԱՂՏՈՏՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱԼԵԻ ՎՐԱ

1,2.Հակոբջանյան Ա.., 2.Ղալաչյան Լ., 3. Խչոյան Հ.3, 3.Մարտիրոսյան Ս., 3Մկրտչյան Վ., 3. Սարոյան Ն., 3.Մկրտչյան Մ., 3.Հովհաննեսյան Մ., 3.Նահապետյան Ա., 3.Ասծատրյան Ի.

1.Երևանի Հայբուսակ Համալսարան, 2.ՀՀ ԳԱԱ Գ.Ս. Դավթյանի անվ. Հիդրոպոնիկայի պրոբլեմներ ինստիտուտ, 3.ԱՅԲ կրթահամալիր
Ներկայացված է 16.05.2023, ընդունված է տպագրության 24.07.2023

DOI: 10.61484/29538181-mns.9.23-55

Ամփոփագիր․ . Համեմատական ուսումնասիրության են ենթարկվել Հայաստանի տարբեր տարածքներում աճեցված կալեի տերևները՝ պարզելու համար այդ տարածքների աղտոտվածության աստիճանը և նրա հետևանքները տերևների մեջ քլորոֆիլի, ռադիոնուկլիդների պարունակության վրա:

Հիմնաբառեր՝ քլորոֆիլ, կարոտինոիդ, օդի աղտոտվածություն, β-ռադիոակտիվություն