Back

ԵՀՀ Գիտական հանդես, հատոր 8, Էջեր 152-160, 2023

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ՈՒ ՏԱՐԲԵՐԻՉ ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐԸ

Համլետ Ստեփանյան

Երևանի «Հայբուսակ» համալսարան
Ներկայացված է  05.04.2023,  ընդունված է տպագրության 03.06.2023

DOI: 10.61484/29538181-ss.8.23-152

Ամփոփագիր՝ Տրված են ավանդական հասարակության և քաղաքացիական հասարակության սահմանումները: Ցույց են տրված ու մեկնաբանված են քաղաքացիական հասարակության այն հատկանիշներն ու  առանձնահատկությունները, որոնց շհորհիվ քաղաքացիական հասարակությունը
տարբերվում է պարզապես հասարակությունից, և ձեռք է բերում միայն իրեն բնորոշ որակներ:
Հիմնաբառեր՝ քաղաքացիական հասարակություն, հատկանիշներ, սահմանում, ավանդական հասարակություն, ինքնակառավարվող միավորում, ինքնաբավություն: