Back

Haybusak High School

 was founded in 2005. Our team consists of experienced teachers who approach
each student individually. We pay special attention to the quality of education.

What is included in the curriculum

  • advanced language learning (English, Spanish, Russian)
  • preparation for TOEFL and IELTS
  • preparation for the subject chosen by the student for admission to the university

The school provides education by international standards. Graduates of Haybusak High School receive
RA state diplomas.

Our graduates enter well-known universities in Armenia and abroad

  • Haybusak university
  • Russian-Armenian University
  • American University of Armenia
  • Brusov state university
  • UFAR - Université française en Arménie

Working time

Monday - Friday: 09:00 - 16:00


Address

Griboedov 15 St., Yerevan , Armenia


Contact info

Number ???????
Mail: haybusakschool@mail.ru

Staff

N․ Eghiazaryan
Director
N.Poghosyan
Deputy director
N. Azaryan
Assistant Director

FAQ

Ուսման վարջը կազմում է տարեկան 300 հազար դրամ։

Դպրեցի ընդունելության համար անհրաժեշտ են հետևյալ փաստաթղթերը․
1. 4 լուսանկար 3x4
2. Անձնագրի/ծննդյան վկայականի պատճեն
3. Կրթության/ ատեստատ
4. Սոց.քարտի պատճեն

2023-2024 ուստարվա ընդունելությունը կատարվելու է՝ ավարտական վկայականում առկա
գնահատականների հիման վրա։